th

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิท อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานกรรมการ สถาบันไทยพัฒน์ เนื่องในโอกาสที่ทางบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2564 โดยมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ

ผู้บริหารในภาพจากซ้าย-ขวา นางสาวกนกวรรณ พิฤทธิ์บูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (SONIC), นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป (SONIC), ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานกรรมการ (สถาบันไทยพัฒน์), ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าที่บริหาร (SONIC), นายรนัท เลียวเลิศสุกลชัย ผู้จัดการทั่วไป (GRANDLINK)

ทั้งนี้ ดร.สันติสุข ได้เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ โซนิค อินเตอร์เฟรท เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน ในรอบการประเมินปี 2564

“ด้วยการกำหนดแนวทางกลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ดร.สันติสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า “แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตระหนักถึงการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาสังคม ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

Related Posts

Leave a Reply