th

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) CLICK!

นโยบายการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์คุกกี้ CLICK!

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล CLICK!

   –  นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงาน  CLICK!

   – ข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูล บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม กับ

ผู้รับเหมาธุรกรรมร่วมหรือบุคลากรภายนอก   CLICK!

   –  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว CLICK!

   –  นโบบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CLICK!

แบบแจ้งความยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Consent Form) 

   –  แบบฟอร์มการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีทั่วไป) CLICK!

    –  แบบแจ้งขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลCLICK!

หากท่านมีข้อเสนอแนะ ต้องการสอบถามข้อมูล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฯ ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

   –  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   –  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ pdpa@sonic.co.th
   –  จัดส่งทางไปรษณีย์ที่ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
       เลขที่ 79/349,350 ชั้น 1,2  ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง  ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120