th

เรียน ท่านสมาชิก

นำส่ง ประกาศกรมศุลฯ 9/2562 เรื่องเพิ่มช่องทางชำระค่าภาษีอากร และคำแนะนำการพิมพ์ใบเสร็จจากระบบe-Tracking

เพื่อทราบ

เอกสารแนบ

  1. ประกาศกรมศุลฯ 9/2562 เรื่องเพิ่มช่องทางชำระค่าภาษีอากร และคำแนะนำการพิมพ์ใบเสร็จจากระบบe-Tracking
  2. คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จจากระบบe-Tracking

 

Related Posts

Leave a Reply