th

CMA CGM ประกาศปรับปรุงรอบการวนเรือในบริการเส้นทางการค้าจากตะวันออกกลางไปยังแอฟริกาตะวันออก

นับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมเป็นต้นไป สายการเดินเรือฯ จะเพิ่มบริการไปยังแอฟริกาตะวันออก ผ่านการผนวกรอบการวนเรือของบริการ NOURA 1 และ NOURA 2 เข้าด้วยกัน เป็นเส้นทางการเดินเรือเส้นทางตรง ไปยังท่าเรือหกแห่งในแอฟริกาตะวันออก อ่านต่อ…

Related Posts

Leave a Reply