โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 1,875
 % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) : 28.55
 
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 1,407

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 100.00

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์ 298,037,757 54.19
2.  นาย อิทธิฤทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 26,142,857 4.75
3.  นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย 23,988,857 4.36
4.  นาย กายสิทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 20,142,857 3.66
5.  นาง สุภาพร สุรพันธ์วรเวช 10,142,857 1.84
6.  นาย สิทธิโชค แซ่ตั้ง 8,153,000 1.48
7.  นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย 7,512,400 1.37
8.  นาง สุลัย นิลแวว 7,233,200 1.32
9.  นาย เกียรติชัย สุริยวรวงศ์ 6,866,957 1.25
10.  นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี 5,714,286 1.04
11.  นาง ยุพาวดี กีรติเพียรเลิศ 4,278,986 0.78
12.  นาย ธเนศ เพ็ชร์กุล 4,250,000 0.77
13.  นาง สมศรี โอสถศิลป์ 3,800,000 0.69
14.  นาง สุชาดา ภูมิธนาวิทย์ 3,280,100 0.60
15.  นาย วิทยา โอสถศิลป์ 3,200,000 0.58
16.  นาง เรณู สุวรรณมงคล 3,082,900 0.56
17.  นาย เสริมวิทย์ โอสถศิลป์ 3,000,000 0.55
18.  ด.ช. เรอิ ฮิโรคาวา 2,857,143 0.52
19.  นาย ณัฐกิตติ์ ศศิวัฒนศิริกุล 2,799,200 0.51