โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 3,126
 % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) : 31.66
 
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 3,257

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 100.00

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์ 298,037,757 54.19
2.  นางสุภาพร สุรพันธ์วรเวช 10,162,857 1.84
3.  นาย กายสิทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 19,392,857 3.52
4.  นาย อิทธิฤทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 9,216,857 1.68
5.  นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย 23,538,857 4.28
6.  ด.ช. เรอิ ฮิโรคาวา 2,857,143 0.51
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,457,000 2.26
8.  นางสุลัย นิลแวว 6,000,200 1.09
9.  นายเกียรติชัย สุริยวรวงศ์ 3,546,957 0.64
10.  นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี 5,714,286 1.04
11.  นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 4,000,000 0.72
12.  นางเรณู สุวรรณมงคล 3,869,400 0.70
13.  นายธเนศ เพ็ชร์กุล 3,800,000 0.69
14.  นายณัฐพล ทรงสายชลชัย 3,791,000 0.68
15.  นางสาวนิสาลักษณ์ รัชตะอำนวย 3,516,900 0.64
16.  นายณัฐกิตต์ ศศิวัฒนศิริกุล 3,451,100 0.63
17.  นางสุวรรณา เส็งสืบผล 3,389,500 0.62
18.  นางสุชาดา ภูมิธนาวิทย์ 3,000,000 0.54
19.  ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 130,257,329 23.73