โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 08/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 12,773
 % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) : 50.05
 
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 13,115

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 100.00

     บริษัทฯ จะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กรณีที่เห็นควร และเหมาะสม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการบริหารงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ ก่อน