โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ –/–/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 

 % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) : 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ –/–/2566 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 100.00

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

     บริษัทฯ จะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กรณีที่เห็นควร และเหมาะสม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการบริหารงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ ก่อน