โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 08/มี.ค./2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 11,472

 % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) : 56.03

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/มี.ค./2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 11,797

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 100.00

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทฯ  จะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกรณีเห็นควรและเหมาะสม
บริษัทฯ  จะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  ในการบริหารงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯอย่างมีนัยสาคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ ก่อน