th

ทกท. ชวนผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้ระบบ e-Payment เริ่มให้บริการ 15 กันยายนนี้

ได้เชิญชวนผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้ระบบ e-Payment ชำระค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้า ณ ประตูตรวจสอบสินค้า อ่านต่อ…

Related Posts

Leave a Reply