บริษัท โซนิคอินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร

การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียน

ผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยบริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ใช้บริการด้านการขนส่งทางเรือ ทางบก ทางอากาศ การดำเนินพิธีการศุลกากร แพคเกจสินค้า การจัดการขนส่งสินค้าอันตราย คลังสินค้า 

มาตรฐานความปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัย

นอกเหนือจากความเร็วในการจัดส่งแล้ว ทางบริษัทฯ ยังเน้นความปลอดภัยของการจัดส่งเป็นอันดับแรก เพื่อให้การบริการด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในเรื่องความปลอดภัยในการจัดส่งโดยไม่มีความเสียหายใดๆ ต่อลูกค้าและทรัพย์สินและสินค้าของลูกค้า

พันธมิตรทางการค้าครอบคลุมทั่วโลก

พันธมิตรทางการค้าครอบคลุมทั่วโลก

บริษัทฯ ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนการจัดการการขนส่งในประเทศต่างๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าที่ดีต่างประเทศมากกว่า 535 ราย ซึ่งครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก

VDO Presentation

Please click in picture.

Excellent CG Scoring

Excellent CG Scoring

Sonic interfreight
ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ( Corporate Governance Report : CGR ) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.) แสดงให้เห็นว่า sonic interfreight พัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การจัดการขนส่งสินค้าข้ามแดน

Cross-border Transport

การขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ

Air Freight

การขนส่งสินค้าทางทะเล

Sea Freight

คลังสินค้า

Cover 6,500 sqm.
การจัดการขนส่งสินค้าข้ามแดน

นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่ให้บริการขนส่งทางทะเลและทางอากาศแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีบริการเพื่อรองรับความต้องการของบริการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจและเป็นการต่อยอดความชำนาญในธุรกิจการให้บริการขนส่งแบบครบวงจรและต่อเนื่อง (Multimodal Transport) โดยบริษัทฯ มีบริการขนส่งสินค้าทางบกเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ระหว่างจุดถ่าย/รับสินค้าของลูกค้าและท่าเรือ/ท่าอากาศ บริษัทฯ จึงได้ขยายการบริการในส่วนของการดำเนินงานขนส่งภายในประเทศ ด้วยรถหัวลากและหางลาก รวมถึงรถบรรทุก 6 ล้อ และ 4 ล้อ เพื่อการให้บริการลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออกได้อย่างครบวงจร ลดขั้นตอนการติดต่อกับหลายๆ ผู้ให้บริการ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการขนส่งทางบกตามจุดหมายที่ลูกค้าต้องการแก่ผู้ประกอบการทั่วไป

การขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ

กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบิน ตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการซึ่งการขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาที่จำกัด แต่มีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งเรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่ง ทางอากาศจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยและมีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยคำนึงถึงความรวดเร็ว

การขนส่งสินค้าทางทะเล

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Logistics Service Provider) ประเภทที่ไม่มีเรือเป็นของตัวเอง (NVOOC) เพื่อการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทย และการส่งออกจากระหว่างจุดขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือในประเทศไทยไปยังที่หมายต่างประเทศ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จะให้บริการในการจัดการขั้นตอนการส่งออกหรือนำเข้าที่ท่าเรือในประเทศไทย ในการจองระวางเรือผ่านสายเรือชั้นนำระดับโลกและตู้คอนเทนเนอร์ (container) ที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของสินค้า จัดการบริหารพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำส่งมอบสินค้าลงเรือ รวมไปถึงการดำเนินพิธีการศุลกากรและเอกสารประกอบในการส่งมอบสินค้า ตลอดจนติดตามสถานะของสินค้าจนถึงจุดหมาย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะประสานงานกับเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อจัดการการส่งออกหรือนำเข้า ณ ท่าเรือของต่างประเทศ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้ติดต่อกับเครือข่ายพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศกว่า 63 ประเทศ โดยปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการส่งออก และนำเข้าไปสู่ประเทศทั่งในกลุ่มอาเซียน อันได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป อันได้แก่ เยอรมัน เนเธอแลนด์ และตุรกี เป็นหลัก

Warehouses

Cover 6,500 sqm.

DC LATKRABANG

 • Warehouse / Depot
 • Mobile crane services
 • Side-loader equipment
 • Distribution for E-commerce services

DC LAEM CHABANG

 • Yard storage emptry container / Laden container / ISO TANK / Hazadous cargo
 • Reach stacker mobile services
 • Mobile crane services
Why choose us

What Makes Us Different

 • VISION
 • We are energetic and eager
 • We are performance driven
 • We are successful
Why customers love us

We are passionate about customers

Why customers love us

We are energetic and eager

Why customers love us

We are performance driven

Why customers love us

We are performance driven