ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม AGM ประจำปี 2564

ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม AGM ประจำปี 2564

ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม AGM ประจำปี 2564
การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ