th

ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม AGM ประจำปี 2565

ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม AGM ประจำปี 2565

ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม AGM ประจำปี 2565
การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ