th

วิสัยทัศน์

“การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์และการบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน


พันธพิจ

  • การสร้างความมั่นคงของธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สร้างคนคุณภาพ และมีหัวใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

เป้าหมาย

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการขึ้นเป็นผู้นำตลาดการให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน