th

วิสัยทัศน์+พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

พันธกิจของบริษัท ได้แก่

  1. การสร้างความมั่งคงของธุรกิจอย่างยั่งยืน

  2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

  3. การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สร้างคนคุณภาพและมีหัวใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพ