th

บริการของเรา

[video width="1280" height="391" m4v="http://sonic.co.th/wp-content/uploads/2018/10/animationa-logistics-of-soni_2.m4v" loop="true" autoplay="true"][/video]

การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ (FCL)

•กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเช่าคอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อบรรจุสินค้าของลูกค้าสำหรับรายเดียว
•เป็นบริการที่เหมาะกับผู้ผลิตเพื่อการนำเข้าส่งออกในปริมาณมากและเพียงพอที่จะสามารถ
บรรจุได้เต็มตู้หากลูกค้ารายใดรายหนึ่งต้องการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก

การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL)

•กลุ่มบริษัทฯ จัดสรรพื้นที่คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้าของลูกค้าหลายราย
•เป็นบริการที่เหมาะกับผู้ผลิตเพื่อการนำเข้าส่งออกในปริมาณน้อย

การขนส่งสินค้าทางบก

•บริการเพื่อรองรับการให้บริการแบบครบวงจรและต่อเนื่อง (Multimodal Transport)
ด้วยรถหัวลากและหัวลาก รวมถึงรถบรรทุก 6 ล้อและ 4ล้อ
•บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

•กลุ่มบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อตัวแทนของสายการบินเพื่อการจองระวางเครื่องบิน
และตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่งทางอากาศเป็นวิธีการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วมากกว่า
โดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลาการขนส่งสั้นกว่าการขนส่งทางทะเล