นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงกำหนด นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

กรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ควรจะครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม, การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น, การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม, ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพื่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  1. ระดับองค์กร : พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมสิ่งแวดล้อมต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

  1. คู่ค้า และผู้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม : โดยการประกอบกิจการอย่างโปร่งใสมีคุณธรรมตรวจสอบได้ วางแผนและกรอบการทำงานที่ชัดเจน สร้างความมั่นใจในความเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

  1. ระดับชุมชน และประเทศชาติ : ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม  โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชนโดยเน้นปลูกฝังจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งด้านความปลอดภัยกับในการดำเนินชีวิตและชีวะอนามัย ปลูกจิตสำนึกแห่งสุจริตชน

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจำนวน 4 โครงการ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ตำบลบางพลี และบางแก้ว ซึ่งเป็นชุมชนภายรอบศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้ากิ่งแก้ว ทั้งการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง การฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชน และการพัฒนาสุขภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าไปหารือกับผู้นำของชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา และร่วมกับชุมชนในการหาทางปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป