th

คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายกณวรรธน์ อรัญ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ดร. สันติสุข โฆษิอาภานันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย

กรรมการ

นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์

กรรมการ