ประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุม
สิทธิของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม
เผยแพร่

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่ 26 มี.ค. 2567)  [ CLICK ]

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  [ CLICK ]

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  [ CLICK ]

เอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  [ CLICK ]

                    แผนที่สถานที่จัดประชุม [ CLICK ]


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 [TH]

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก      [TH]

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข      [TH]

เอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข    [TH]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 [TH]

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก      [TH]

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข      [TH]

เอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข    [TH]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 [TH]

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก      [TH]

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข      [TH]

เอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข    [TH]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 [TH]

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก      [TH]

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข      [TH]

เอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข    [TH]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

         

วัน/เวลา

หัวข้อ

 

7 พ.ย. 2566

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด

4 ต.ค. 2565

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด

1 ต.ค. 2564

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด

6 พ.ย. 2563

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด

11 ต.ค. 2562

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด

   1 ก.พ. 2562

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด

วัน/เวลา

บริษัทฯ

หัวข้อ

 

08 พ.ค.2567

SONIC

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 

Detail

       

09 พ.ค.2566

SONIC

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 

Detail

       

11 พ.ค.2565

SONIC

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

Detail

       

30 เม.ย. 2564

SONIC

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

Detail

       

7 พ.ค. 2563

SONIC

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

Detail

       

7 พ.ค. 2562

SONIC

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 

Detail

       

23 เม.ย. 2562

SONIC

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Detail