ประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิของผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุม
เผยแพร่
วัน/เวลา หัวข้อ  
7 พ.ย. 2566

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด
4 ต.ค. 2565

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด
1 ต.ค. 2564

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด
6 พ.ย. 2563

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด
11 ต.ค. 2562

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด
   1 ก.พ. 2562

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 [TH]

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก      [TH]
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข      [TH]
 • เอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข    [TH]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 [TH]

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก      [TH]
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข      [TH]
 • เอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข    [TH]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 [TH]

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก      [TH]
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข      [TH]
 • เอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข    [TH]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 [TH]

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก      [TH]
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข      [TH]
 • เอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข    [TH]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 

วัน/เวลา บริษัทฯ หัวข้อ  
09 พ.ค.2566 SONIC รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  Detail
       
11 พ.ค.2565 SONIC รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  Detail
       
30 เม.ย. 2564 SONIC รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  Detail
       
7 พ.ค. 2563 SONIC รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  Detail
       
7 พ.ค. 2562 SONIC รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  Detail
       
23 เม.ย. 2562 SONIC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Detail