th

โครงการโซนิคฯ จิตอาสา “ปลูกป่า 100,000 ต้น”

ชื่อโครงการ : โครงการโซนิคฯ จิตอาสา ปลูกป่า 500 ต้น (โครงการย่อยของโครงการปลูกป่า 100,000 ต้น)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงาน : แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล

          ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ของประเทศที่ผ่านมาทำให้ต้นไม้ถูกตัดจากการขยายวงกว้างของการเกษตรและการพัฒนาทางด้านคมนาคมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ป่าไม้ลดลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เอง รวมถึงสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยผืนป่าในการดำรงชีวิต และผลกระทบที่ตามมาอีกที่หลีกเลี่ยงอย่างไม่ได้ คือ การเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญในการส่งผลทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบทางด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

          ดังนั้นแล้ว ตามพันธกิจของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) พันธกิจที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๓ แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด​ (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการประกอบธุรกิจในส่วนที่มีการใช้ยานพาหนะขนส่งที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ จึงเห็นควรมีโคงการที่ช่วยลดอัตราของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เพื่อไม่เป็นการเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสรรค์สร้างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่บนแผ่นดิน เพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ป่าอีกด้วย