แจ้งข้อร้องเรียน

ท่านสามารถร้องเรียน / ชี้เบาะแส ดังนี้

1.ทางไปรษณีย์

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

นางโสฬสญา เขมสุข (เลขานุการบริษัท)

เลขที่ 79/349,350 ชั้น 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

2.E-mailsolossaya.k@sonic.co.th

3.โทรศัพท์. 02-212-2999 #5620  หรือมือถือ 084-5591788