รู้จักองค์กร

ประวัติความเป็นมา SONIC GROUP

บริษัท SONIC INTERFREIGHT ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ในครั้งที่ก่อตั้งนั้นเริ่มต้นจากการมีบุคคลกรเพียง 10 คน โดยแนวคิดที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ที่ในขณะนั้นมีต้องการผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริษัท SONIC INTERFREIGHT จึงตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งขนาดใหญ่ ไปจนตลอดถึงขนาดเล็ก ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้บริหารที่มองเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรจึงทำให้บริษัท SONIC INTERFREIGHT ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แถวหน้าของเมืองไทยในระยะเวลาเพียงไม่นาน

การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและดำเนินสอดคล้องไปกับสภาพคล่องที่ดีเยี่ยมทำให้บริษัทมีความพร้อมในการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ปี 2550 SONIC INTERFREIGHT ได้รับการยอมรับในการก้าวสู้การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่มีทุนจุดทะเบียนมากถึง 25,000,000 บาท ด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันยุคทันสมัยและการทำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในงานบริหารด้านต่าง SONIC INTERFREIGHT ได้รับการตอบรับเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาไปสู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ONE STOP SERVICE ในปี 2551 ผู้บริหารได้ตัดสินใจเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกิจการเป็น 53,000,000 บาท จากการเพิ่มทุนในครั้งนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ศูนย์กระจายสินค้าขนาดรวม 7,000 ตร.ม. ลานจัดเก็บและวางตู้คอนเทนเนอร์บนพื้นที่ 26 ไร่ รวมถึงรถหัวลากและรถบรรทุกเพื่อเติมเต็มบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 ปัจจุบัน ด้วยทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท บริษัทได้ขยายสาขาเพิ่มอีกมากมาย เช่น สาขากิ่งแก้ว และสาขาแหลมฉบัง ทั้งยังเพิ่มกการลงทุนซื้อหัวลากเพิ่มให้ตอบสนองการให้บริการที่เพิ่มเติมอย่างมาก จนปัจจุบัน SONIC INTERFREIGHT มีหัวลากและรถบรรทุกมาก 74 คัน พร้อมกับบุคคลากรคุณภาพกว่า 200 คนที่พร้อมดูแลงานอย่างมืออาชีพ เพราะโลจิสติกส์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการด้านการขนส่งอีกต่อไป แต่เรายังให้บริการทางด้านการออกแบบกิจกรรมการขนส่งที่เหมาะกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยแนวคิดนี้ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่มากมายให้เป็นผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านจึงสามารถตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศอย่างดีเยี่ยม

ประวัติความเป็นมาของ GRANDLINK LOGISTICS CO., LTD. (บริษัทในเครือ SONIC GROUP)

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544  โดยมีทุนจดทะเบียน 4,000,0000 บาท  บริษัทเริ่มดำเนินการจากกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบหาการณ์และพนักงานเพียง 14 คน โดยร่วมหุ้นกับ G LINK EXPRESS SINGAPORE มีผลประกอบการที่เติบโตและเป็นที่พอใจต่อผู้ร่วมทุนอย่างมาก ทำให้ GRANDLINK LOGISTICS มีชื่อเสียงมากทั้งในต่างประเทศและในประเทศ   ในปี 2545 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,000,000 บาท เพื่อตอบสนองแก่ปริมมณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นและในปี 2558 มีการควบรวมกิจการกับบริษัทในเครือ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น GRANDLINK LOGISTICS CO., LTD. พร้อมกับการปรับโฉมการบริการในรูปแบบ INNOVATIVE LOGISTICS SOLUTION ภายใต้แนวคิดการริเริ่มนวัตกรรมโลจิตจิกส์ทางเลือก โดย GRANDLINK LOGISTICS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบการบริหารจัดการตั้งแต่โกดังของลูกค้าตลอดจนดูแลการบริหารคลัง การขนส่งจนถึงคู่ค้าที่ต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับเชิญจากลูกค้าและหน่วยงานที่สนับสนุนโดยรัฐบาลต่างประเทศให้เข้าร่วมออกแบบการบริการในเส้นทางใหม่ๆ ทำให้ GRANDLINK LOGISTICS มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากทั้งลูกค้าและคู่ค้าต่างประเทศ บริษัทได้มีการลงทุนจำนวนมากต่อส่วนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจนั่นคือการพัฒนาบุคคลากร ภายในแนวคิด EDUCATED SERVICE CENTER การให้บริการคือการให้ความรู้ ปัจจุบันบริษัทมีความเติบโตและพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกขนาดและทุกภาคส่วน ด้วยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มเป็น 31,000,000 บาทและปัจจุพนักงานที่มีศักยภาพ 74 คน ที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์องค์กร

เราจะเติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์

และการบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี ค.ศ. 2020

พันธกิจ

  1. การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางด้านการเงิน

  2. การสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า และสังคม

  3. การพัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล

  4. การสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากร

  5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาสู่องค์การที่มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ