คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงศ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ดร. สันติสุข โฆษิอาภานันท์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกณวรรธน์ อรัญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย

กรรมการ กรรมการบริหาร

นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร